«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2 & 3 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Οι Πράξεις αφορούν στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω της αναδιάρθρωσης του ρόλου των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και της μετατροπής τους σε Κέντρα Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), της σύστασης Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και της λειτουργίας των Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών καθώς και την παραπομπή τους στα Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) για γνωμάτευση όταν, παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους, συνεχίζουν να έχουν δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον.
Οι Πράξεις υλοποιούνται με δικαιούχους δύο (2) φορείς, την Ειδική Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΕΥΕ ΕΔ) και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) για την πραγματοποίηση των ακόλουθων δράσεων:
1) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΥΕ ΕΔ)
Βασικό αντικείμενο της δράσης είναι η στελέχωση των ΣΜΕΑΕ, προκειμένου να υποστηριχθούν οι ΕΔΕΑΥ, καθώς και των ΚΕΔΔΥ με το αναγκαίο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) κατά περίπτωση, με σκοπό την ένταξη και συμπερίληψη των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο. Επίσης, στη δράση περιλαμβάνονται ενέργειες προβολής και δημοσιότητας καθώς και αξιολόγησης της Πράξης.
2)  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΙΕΠ)
Η δράση αφορά στη διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) που θα στελεχώσει τις ΣΜΕΑΕ, προκειμένου να υποστηριχθούν οι ΕΔΕΑΥ, και τα ΚΕΔΔΥ, καθώς και για ΕΕΠ άλλων ειδικοτήτων, ώστε να μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες στην εκπαίδευση επιτελώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν στη διαδικασία ανάπτυξης του σχολείου για όλους, αλλά και να είναι σε θέση να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και κοινωνικής ένταξης όλων των μαθητών, με έμφαση στα άτομα με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η δράση περιλαμβάνει επίσης, παραγωγή, αναπαραγωγή και ανατύπωση εκπαιδευτικού υλικού.

 

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.